THBB

Türkiye Hazır Beton Birliğinin 10-12 Haziran tarihlerinde düzenlediği Beton 2004 Kongresi sektörün her kesiminden kişilerce ilgiyle izlendi. 700’e yakın katılımcının izlediği kongre bilimsel ve sektörel konu çeşitliği yanı sıra farklı kesimlerin görüşlerinin paylaşıldığı ortak bir platform oluşturmasıyla da sektörün önemli bir ihtiyacını karşıladı. Betonun geleceği, kullanım alanları, pazar koşulları, ürün varyasyonları, üretiminde kalite güvence ve çevre faktörleri, mimari açıdan kullanımı, beton bileşenlerindeki teknolojik gelişmeler ve yapı denetim uygulamalarındaki sorunlar kongrenin geniş konu yelpazesini oluştururken bildirilerdeki öneri ve uygulamaların hayata geçirilmesinin önemi ortak mesaj oldu. Hem sektör, hem üniversite hem de kamu mensuplarını biraraya getiren kongre de önerilen çözümler başta hükümet olmak üzere uygulama merciileri için önemli bir yol haritası olacak. Bilimsel ve teknolojik uygulamaların hayata geçirilmesi daha güvenli yapıların ortaya çıkmasına vesile olacak. Kongrede özellikle yapı güvenliği için olmazsa olmaz koşutlardan olan dayanıklılık vurgulandı. Betonun dayanım değerleri kadar, zaman karşısında gösterdiği direnci tanımlayan dayanıklılığında artık önemli olduğu belirtildi.


Katılımcılar kongre açılış ve kapanış konuşmalarında sektör temsilcilerinin görüşlerini dinleme imkanı buldular. Kongre’nin açılışında konuşan Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gürdal “Bugün, depreme dayanıklı ve uzun ömürlü binaların inşaası için yıllardır yoğun uğraş veren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)’nin düzenlediği etkinlikler arasında ayrı bir öneme sahip olan Beton 2004 Kongresi ile sektörel bir tartışma ve buluşma platformu oluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Avrupa’da bir asırlık geçmişe sahip olan hazır beton ülkemize 75 yıllık gecikmeyle gelebilmiştir. Yıllardır ilkel yöntemlerle betonlar üretilirken zaman içerisinde betonun yapının en önemli malzemesi olduğu anlaşılmıştır. Yaşanan depremler gelişme sürecini hızlandırırken Türkiye Hazır Beton Birliği olarak standartlara uygun kaliteli hazır beton üretimi ile kullanımının teşvik edilmesi ve teknik özelliklerinin geliştirilmesi için yıllardır eğitim başta olmak üzere bir çok faaliyette bulunuyoruz. Birliğimizin düzenlediği ‘Beton 2004 Kongresi’nde son yıllarda küçülen inşaat ve hazır beton sektörü ele alınacak. İnşaat sektöründe denetim boşluğu ve haksız rekabetten kaynaklanan kalitesiz ürün tehlikesi yapı kalitesi dahil hazır beton sektörünü tehdit etmekte. Kongrede, katılımcıların bilimin ışığında yaptıkları araştırmaların sonucu; yeni tez ve önerileri, sektörün gelişmesine yeni bir ivme kazandırması ve depreme dayanıklı yapılaşmaya katkıda bulunması hedeflendi” dedi.

Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ertuğrul yaptığı konuşmada kongrenin önemini vurgularken “Maalesef halen elle beton dökülen, standart dışı beton kullanılan yada betona uygun olmayan gelişigüzel agreganın kullanıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu denli hayati önem taşıyan konuda biz sektörel sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Bugün açılışını yaptığımız bu etkinlik de bu tür çalışmalardan biridir.” Doğru ürünü, doğru uygulamada, doğru şekilde kullanılması için faaliyet gösterdiklerini belirten Katkı Üreticiler Birliği (KÜB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kerem Kemerli, düzenlenen bu tür kongrelerle bir zamanlar hayal olan ama bugün ulaşabileceğimiz teknolojiler haline gelen kendiliğinden yerleşen beton, üç kilometre, segregasyon olmadan pompalanabilen betonlar, reolojisine ihtiyaç kadar hükmedilebilen beton gibi teknolojilere daha aşina olacağımıza dikkat çekti. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili yaptığı konuşmada “Bizler Çimento, Hazır Beton, Prefabrik Beton, Agrega ve Katkı Üreticileri olarak ülkemizde kaliteli beton ve beton mamülleri kullanımının yaygınlaştırılması için bir güç birliği platformu kurarak geniş çaplı işbirliğine girmiş bulunuyoruz. Amacımız beton üretiminde uluslararası kalite ve standartların tavizsiz uygulamasının takibi ve kontrolü ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların ve bu meyanda bilhassa üniversitelerimizle yakın iş birliğine gidilerek, kamuoyunun bilinçlendirilmesi, kullanıcıların eğitimi ve böylece temel yapı malzemesi olan betonun imajının yükseltilmesidir” dedi. Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara ise çocuklarımıza Kalite Güvence Sistemi (KGS) belgesi olan hazır betonun kullanılmasının önemini ve gelecekte bir binaya taşınırken bu belgeyi sorguluma bilincini yerleştirmemiz gerekiyor dedi. Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ise konuşmasında yaptıkları bir çalışmanın sonuçlarına dikkat çekerek, orta ve uzun dönemde inşaat sektörünün ulaşması gereken stratejik amaçları, yapı üretiminde kalitenin arttırılması, beşeri sermayenin ve fiziksel sermayenin (ürün kalitesi, teknolojik yenilikler ve AR-GE) geliştirilmesi olarak sıraladı. Bu hedeflere ulaşılmasında özellikle kamu kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü vurgulayan Eren, kamu yatırım ödeneklerinin arttırılması, dış kredi olanaklarının ve alternatif finansman modellerinin geliştirilmesi, yapı denetim yasası, kamu ihale yasası, deprem yönetmeliği, mesleki eğitim ve sertifikasyon, akreditasyon ve inşaat malzemeleri standartlarının geliştirilmesi başta olmak üzere yapı üretiminde kaliteyi güvence altına alacak, mevzuata işlerlik kazandırılması gibi çözümlerin ertelenemeyeceğini belirtti. Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Koçoğlu ise yaptığı konuşmada beton kalitesinin, özellikle Türkiye’de inşaatın bir kurala bağlı olmamasından, hemen herkesin inşaat yapabilmesinden dolayı topluma anlatılması gerektiğini, sektördeki bütün hazır beton üreticilerinin kaliteli ve aynı standartta beton üretebilmesi için denetimin şart olduğunu ve bunun hazır beton birliği tarafından mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı. İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe ise konuşmasında ülkemizde deprem güvenlikli yapı üretimi için fikir altyapılarının oluştuğunu artık uygulamaya geçilmesi gerektiğini belirtti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler de “Ülkemiz deprem kuşağı içerisinde, 1. ve 2. derece fay hatlarının bulunduğu bir bölgede. Yapıların mutlaka iyi bir denetiminin olması gerektiğine inanıyorum. Şu anki mevzuatın yetersiz olduğu ortadadır. Eğer mevzuat gerekli şekilde sağlanırsa yerel yönetimlere büyük bir görev düşecektir” dedi. Yönetimin kanun düzenleyici anlayışı çerçevesinde inşaat sektörüne her türlü katkıyı vereceğini vurgulayan Bayındırlık Bakanı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Küçük, şu anki afet yönetmeliğinin yeniden şekillendirilmesi ihtiyacının doğduğunu söyledi. Küçük, mevzuatlarda özellikle yetkin mühendisliğin, performansa dayalı projelendirmenin ve bunun sonucu olarak güvenliklerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Beton 2004 Kongresinin açılış bildirileri Türkiye Hazır Beton Birliği Genel Sekreteri Ferruh Karakule ve Uğur Ersoy tarafından sunuldu. Ferruh Karakule’nin Türkiye’de ve Dünya’da Hazır Beton Sektörü Başlıklı açılış bildirisinde Türkiye’nin sosyo-ekonomik gelişmişlik göstergeleri ile beton tüketimleri arasındaki ilişkiler incelendi. Bildiride beton tüketiminin gayri safi milli hasıla (GSMH) ve büyüme oranlarına göre değişimini gösteren değerlendirmeler sunuldu. Karakule “Beton tüketimi GSMH değişim oranları, inşaat sektörü ve genel ekonomi büyüme hızları ile paralel yönlerde değişmektedir. Beton tüketiminin en hassas olduğu değişken genel ekonomik büyüme hızıdır. Bildiride bu değişim oranları soncunda yapılan iterasyon sonucu: 2004 yılından itibaren önümüzdeki 7 yılda, ekonomimizde ön görülen %5’lik büyüme gerçekleştiği takdirde, hazır beton üretiminde 2010 yılına kadar %35’lik bir büyüme oranı hesaplanmıştır.” diye konuştu.

Beton 2004 Kongre değerlendirme konuşması Prof. Dr. Süheyl Akman tarafından yapıldı. Akman, kongrede sunulan bildirilerin düzeyinin teknolojik bakımdan doyurucu ve önemli bir bölümünün deneysel çalışmalardan oluşmasının çok sevindirici olduğunu söyledi. Türkiye’de araştırmaya ayrılan ödeneklerin kısıtlı olmasından dolayı yeterli deney aletlerinin olmadığını dolayısı ile bildirilerin uluslararası seviyeden biraz düşük kaldığını belirten Akman “Uluslararası çalışmalarda beton, yapı bilimi dediğimiz seviyede işleniyor. Bizim üniversitelerimiz henüz bu seviyede değil. Bilimsel yaklaşımla betona yaklaşmak inşaat mühendisleri için zor. Bunun için üst düzey kimya, fizik, metalurji bilgisine sahip olmak, iç yapıya inebilmek, microstrüktürü görebilmek ve o davranışları inceleyebilmek gerekiyor. Akademik kesimden gelen birçok bildiri var. Bunların yanında uygulayıcıların sundukları da az değil. Yapı malzemesi konusunda böylesine bir birikimin oluştuğunu görmek aslında beni çok heyecanlandırıyor” dedi.

Kongre kapanışında Yüksek Fen Kurulu Başkanı Oktay Şendur ile Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı da birer konuşma yaptı. Ilıcalı “Sizlerin burada bu kadar emekle hazırlamış olduğunuz bu bildirilerinizin üretime uygulamaya geçmesi ülkemizin kalkınmasında kullanılması açısından bir siyasi kimliğimi öne koyarak değil son 18 ay içerindeki icraatları ortaya koyarak söylüyorum ki çok büyük bir avantaj var. Şunun altını çizmek istiyorum ki, özel teşebbüsü ile bilim adamı ile beraber Ankara da iyi koordinasyon sağlandığı takdirde bunlar uygulamaya geçiliyor. Burada bir betonun sadece performans kriteri olarak basınç direniminin göz önüne alınmaması gibi bu kadar ince noktaların altını çizerken sadece bunun bu salonda kalmaması, bunun ülkenin gerçeklerine görede uygulamaya geçmesi lazım’ dedi.

Kongre, THBB’yi temsilen Cengiz Koca, Yapı Denetim Kuruluşları Derneği’ni temsilen Kürşat Kahratlı, İnşaat Mühendisleri Odası’nı temsilen Cemal Gökçe, beton üreticileri adına Ziya Yüceer’in katıldığı yapı denetim paneli ile son buldu. 

Beton 2004 Kongresi Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), Akçansa, Çimsa, Oyak Beton ve Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB) ’nin katkılarıyla yapıldı.

10-13 Haziran 2004 tarihlerinde Dünya Ticaret Merkezi Yeni Fuar Kompleksinde gerçekleşen Beton 2004 Uluslararası Beton ve Agrega Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı inşaat sektörünü ortak bir platformda buluşturdu. Fuara sektörün hemen her segmentinden katılan firmaları görmek mümkündü. Hazır Beton ürünleri, Beton Zemin Asfalt Yapı Test Cihazları, Endüstriyel Tesisler - hazır beton, kırma, eleme,yıkama, stoklama v.s. -, İş ve İnşaat Makinaları ve Ekipmanları – pompa, transmikser, forklift, istif makinaları, zemin sıkıştırma ekipmanları, yol inşaatı ve maden makina ve ekipmanları, beton konveyör sistemleri-, Ağır Ticari araçlar – kamyon, çekici, nakliye- ve üst yapıları, Laboratuvar test makina ve ekipmanları, yapı kimyasalları, ticari araçlar için lastik ve akaryakıt ürünleri, su ve atıksu sistemleri, boya ürünleri ve boya sektörüne yönelik hammadeler, endüstiyel otomasyon ürünleri ve çelik sanayi ürünleri Beton 2004 fuarının geniş ürün yelpazesini oluşturdu. Fuarda 3 gün süresince toplam 92 firmanın ürünleri sergilendi.

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin Ares Fuarcılık’la birlikte düzenlediği Beton 2004 Fuarı’nın açılışını Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Hakan Gürdal, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Mehmet Yıldırım, Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal yaptı. THBB’nin fuarı 10 yıldır derin bir küçülme içerisinde bulunan inşaat sektörüne ivme kazandırmayı hedefleyerek organize ettiğini belirten THBB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gürdal, açılış konuşmasında fuarı ileriki yıllarda da düzenleyeceklerini söyledi. Dünya Ticaret Merkezi’nin yapılan bu yeni kompleksle beraber toplam 100.000 m2 lik bir fuar alanına ulaştığını ve bu kapasitesinin 10 yıl önce hayal edilemeyeceğini belirten İTO Başkanı Mehmet Yıldırım, hazır beton sektörünün ciddi boyutlarda geliştiğini ifade ederek “İnşaat müteahhitlerine elle karılan beton değil bu güzel makinalardan çıkan betonu kullanmalarını tavsiye ediyorum. Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal’da açılan bu yeni fuar merkezinin uluslararası fuarcılıkda bir marka olmak üzere olan İstanbul için çok önemli olduğunu ve özellikle reel ekonomiye hizmet eden bu tür projelerin hep arkasında olduklarını vurguladı. Fuarın resmi açılışını gerçekleştiren Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun konuşmasında ekonomi, fuar ve beton kalitesi üstünde dururken “Küreselleşen dünyada ekonomik sınırlar kalkmakta ve rekabeti öne çıkmaktadır” dedi. Ekonomik krizin geride kaldığını, IMF’nin Türk ekonomisindeki gelişmeyi hayretle ve memnunlukla izlediğini ifade eden Coşkun “Türkiye geçirdiği büyük sarsıntılardan sonra şimdi sağlanan güven ortamında uluslararası platformlarda, finans çevrelerinde eski itibarını kazandı. İşte dört aylık ortalamayı söylüyorum %15,7 sanayide büyüme var. Bu cumhuriyet tarihinde çok ender görülmüş bir büyümedir. Değerli arkadaşlar üretmeden hiç bir şey olmaz. Ne borç ödeyebilirsiniz ne de faizleri aşağıya çekebilirsiniz. Belirsizlik ortamında güvensizlik ortamında tasarruf sahiplerini sadece faiz, döviz ve borsa düşüncesinden ekonomiyi kurtardık. Bu kurtarış özel sektörün ferdi teşebbüsün öncülüğü ile oldu. Enflasyon kontrol altındadır. Real faizler küçülmüştür. Dolayısı ile artık sistem yatırım, üretim ve ihracat seferberliğine dönüşmüştür. İşte böyle bir seferberlikte fuarların fevkalade önemi vardır. Son zamanlarda ekonomimizin canlılığı fuarlarımızın çoğalmasındanda anlaşılmaktadır.” dedi. Ali Coşkun konuşmasının devamında makinalaşmanın bütün artıları yanında betonda kaliteyi de sağladığını şu sözlerle belirtti:” Anadoluda bir tabir vardır. En önemli varlığımız sağlık olduğu halde sağlığı bile tarif ederken nasılsın dediğim zaman beton gibiyim der. Ama betonunda sağlıklı olması lazım. Eğer beton çürükse o da tehlikelidir.”

Beton 2004 Fuarı Katılım Listesi (Alfabetik):

Akçansa Çimento San. Ve Tic. A.Ş., Alfa İth. Bilimsel Cihaz Paz. Ltd. Şti., Ase Makina A.Ş., Atlas Müh. San. ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Ayhanlar Şirketler Grubu, Aymak Kırma Eleme Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Baz Makina San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti., Beksa Çelik Kord. San. ve Tic. A.Ş., Bemsa iş Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti., Beskom Elektronik, Beta İş Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Betamak Ltd. Şti., Boom Mak. San. Tic. ve Ltd. Şti., Bormak End. San. Tic. Ltd. Şti., Borusan Mak. Ser. Tic. A.Ş., BP Petrolleri A.Ş., Brisa Bridgestone Lastik San. ve Tic. A.Ş., Chryso Tic. A.Ş., Çimbeton A.Ş., Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş., Çobanoğlu Otom. San. Tic. Ltd. Şti., Çukurova Ziraat End. Ve Tic. A.Ş., Dinç Makina Sanayi Ltd. Şti., Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş., Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. ( Volkswagen Ticari Araç), Draco Yapı Kim. Ltd. Şti., Efe End. Tic. A.Ş., Elkem Katkı Malz. Tic. Ltd. Şti., Enka A.Ş., Eylül Uluslararsı Ltd. Şti., Fore İç ve Dış Tic. A.Ş., Gencay Tuna Makina Ltd. Şti., Göker İş Mak. San. Tic. A.Ş., Grace Yapı Kimyasalları A.Ş., Güran Makina, Güven Endüstri Mak. İm. San. Tic. Ltd. Şti., Hidrel Hidrolik Elem. San. Tic. A.Ş., Işık İnş. Taah. Ltd. Şti., Karma İnş. Tic. A.Ş., Karyer Ltd. Şti., Kervancı İş Mak. Ltd. Şti., Kibsaş A.Ş., Konelsis, Kutlu Mümessillik Ltd. Şti., Labris Madencilik Ltd. Şti., Lafarge Türkiye Agrega ve Beton Grubu, M.S.C. Zemin Beton ve Yapı Malz. Ltd. Şti., Man Türkiye A.Ş., Mega Mekanik Ltd. Şti., Meka Mühendislik Ltd. Şti., Mercanlar Otomotiv Turizm San. ve Tic. A.Ş., Mercedes – Benz Türk A.Ş., Mes Makina Ltd. Şti., Meta Yapı San. Ltd. Şti., Metal – Oks Metal Ltd. Şti., Microhost Endüstriyel Kontrol Sistemleri Ltd. Şti., Mint Mühendislik Ltd. Şti., Mobil Oil Türk A.Ş. Mor Tekink A.Ş., MTM Makina Tic. Mümessillik Ltd. Şti., Myer Filtre A.Ş., Nace Makina San. A.Ş., Nevkarsan Ltd. Şti., Norm Beton Ltd. Şti., Nuh Beton A.Ş., Nuh Yapı Ürünleri San. A.Ş., Okkardeşler Damp Ding. Tic. Ltd. Şti., Omega Endüstriyel Sist. İth. İhr. Ltd. Şti., Oskar Makina İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Özbekoğlu Ltd. Şti., Öztreyler Ltd. Şti., Parmaş A.Ş., Polimer Kauçuk San. A.Ş., Proksis Ltd. Şti., Remak Ltd. Şti., Reanult Trucks Türkiye, Renk İş Boya ve Kimya San. Tic. Aş., Sentez Mak. Ltd. Şti., Set Çimento San. Tic. A.Ş., Shell Company of Turkey Ltd. Şti., Sika Yapı Kimyasalları A.Ş., Simya Temsilcilik Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti., Sisan Sentetik Tic. A.Ş., Sun Pazarlama İnş. Ltd. Şti., Tatmak Forklift San. ve Tic. A.Ş., Tatmak Makina A.Ş., Teknik Arıtma Müh. Ltd. Şti., Temsa A.Ş., Titan Ltd. Şti., Volvo Otomotiv Türk Ltd. Şti., Wacker Ltd. Şti., Yapkim A.Ş.


Yukarı Çık