THBB

Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından aşağıda yer alan Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verileriniz, kullanıcı kaydının oluşturulması ve bu kapsamda; Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından hazır beton sektörüyle ilgili haberler, gelişmeler ve Türkiye Hazır Beton Birliğinin düzenlediği kongre, fuar, seminer, ödül töreni, iftar davetleri ile Türkiye Hazır Beton Birliğinin sunduğu eğitim, laboratuvar, mesleki yeterlilik belgelendirmesi, THBB Kalite Güvence Sistemi belgelendirmesi kaynakların sorumlu kullanımı belgelendirmesi vb. hizmetlerin duyurulması amacıyla işlenecektir. 

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türkiye Hazır Beton Birliği (“THBB”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 
Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; duyuruların yapılması, davetlerin gerçekleştirilmesi ve sektör ilişkilerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve ayrıca THBB tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; THBB tarafından sunulan hizmetlerin sizlere önerilmesi; THBB ve THBB ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; THBB’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
Toplanan kişisel verileriniz; duyuru ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ve ayrıca THBB tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; THBB tarafından sunulan hizmetlerin sizlere önerilmesi; THBB ve THBB ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; THBB’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iktisadi işletmelerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 
ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz THBB tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; etkinliklerimizi duyurmak, sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; fiziki ortamda ve internet ortamında internet sitemiz kanallarıyla, duyuru ve davet faaliyetlerini gerçekleştirebilmemiz ve bu çerçevede onayınızın elde edilmesine ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metninin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi e-posta ile THBB’ye iletmeniz durumunda THBB talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, THBB tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


Yukarı Çık