THBB

Yapı ürünleri sektöründe beş birlik bir araya gelerek yeni bir oluşuma imza attı. AGÜB (Agrega Üreticileri Birliği), KİSAD (Kireç Sanayicileri Derneği), TÇMB (Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği), THBB (Türkiye Hazır Beton Birliği) ve TPB (Türkiye Prefabrik Birliği) yapı ürünleri sektörünün rekabet gücünün artırılarak uluslararası ekonomik sistemde etkinliğinin artırılması hedefiyle YÜF (Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu) çatısı altında toplandı.

Federasyonun amacı, betona dayalı yapı malzemeleri üreten kuruluşlara ve mensuplarına mesleki sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek, yapı malzemeleri ve ticaretinin mesleki ahlak ve kamu yararına uygun, ahenkli ve verimli tarzda çalışmasını sağlamak ve Uluslararası Entegrasyon hedefi doğrultusunda Türk Sanayi ve Hizmet Kesimi'nin rekabet gücünün artırılarak, uluslar arası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi için çalışmaktır.

 
VİZYON VE HEDEFİ
Sürekli değişen dünya ve ülke koşullarında, bilhassa Türkiye'nin AB ile tam üyelik hedefi çerçevesinde, çimento, betona ve kirece dayalı malzemeleri üreten kuruluşların gelişen ihtiyaç ve sorunlarını yakinen takip ederek, başta Hükûmetler olmak üzere, tüm diğer Ulusal ve Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla gerekli temas ve işbirliğini geliştirerek, mamulün ve sektörün daha iyi tanıtımı ve sorunlarının çözümünde etkin temas ve faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla, ulusal ve uluslararası stratejik işbirliklerinin geliştirilmesinde etkin rol almaktır.

MİSYONU
- Yukarıda vazedilen hedeflerin gerçekleşmesi amacıyla, üyeler arası koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
  
- Ulusal ve Uluslararası, kalite ve standartlara uygun olarak, her türlü kayıtdışı faaliyetlerle tüm diğer mevzuat dışı sınai ve ticari uygulamaların takibi ve önlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.
  
- Ürün kalitesi ve verimliliğini yükseltmeye yönelik çabaları desteklemek.
  
- Üyeler arası hızlı ve doğru bilgi alışverişini sağlamak; sektörle ilgili istatistiki bilgileri derlemek, yetkili mercilere periodik olarak iletmek.
  
- Ürün ve sektör kuruluşlarının yurt içi ve yurt dışında tanıtım çalışmalarını yapmak. Bu amaçla başta AB olmak üzere Uluslararası benzer kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.
  
- Sektörlerin sürdürülebilir rekabet gücünün arttırılmasını sağlama yönünde ortak projeler yapmak, yurt dışında yapılan çalışmaları takip etmek, üyeleri gelişmelerden yakinen haberdar etmek.
  
- Diğer sektörler, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve diğer kuruluşlarla iş birliği;
  
- Hükûmet, AB ve bütün diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde, sektörle ilgili konularda sektörü temsil etmek.

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu
Eskişehir Devlet Yolu 9.km
06800 Ankara 
Telefon +90 (312) 287 32 50 
Faks +90 (312) 287 92 72 
E-Posta info@yuf.org.tr 
Web Adresi www.yuf.org.tr

 


Yukarı Çık