THBB

KAMUOYUNA DUYURU 

Bizler aşağıda isimleri belirtilen kurumların temsilcileri ve yurdumuzdaki başlıca üniversitelerde “Yapı Malzemesi” dersi veren öğretim üyeleri olarak 17 Ağustos 1999 yılında gerçekleşen ve 20 bine yakın yurttaşımızın kaybına yol açan Marmara depreminin yıldönümünde bu konu ile ilgili görüşlerimizi kamuoyunun ve yetkililerin bilgisine sunmak istiyoruz. 

Büyük bir bölümü deprem kuşağında bulunan yurdumuzda depremlerin kaçınılmaz olduğunun bilincinde olarak, depremden korunmanın depreme karşı dayanıklı yapılar yapılması gerektiği gerçeğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Depreme dayanıklı yapıları inşa etmenin yolu, Deprem Yönetmeliğine ve standardlara uygun projelerin doğru malzemeler ile kurallarına uygun şekilde uygulanmasından geçmektedir. Ancak, Marmara ve daha sonraki Düzce depremlerinde hasar gören yapılardan edinilen veriler; kullanılan malzemelerin başta beton olmak üzere standardlarına uygun olarak üretilmediğini göstermiştir. Son yıllarda yurdumuzda daha fazla oranda hazır betona yönelinmiş olması sevindirici bir gelişmedir; ancak tüm malzemelerde olduğu gibi hazır betonun da üretim sürecinin tamamını kapsayacak şekilde denetlenmesi gerekmektedir. Şu anda hiçbir teknik kontrole tabi olmadan hazır beton tesisi açılabilmekte ve üretim yapılabilmektedir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, yapı malzemelerinin denetlenmesine yönelik olarak Yapı Malzemeleri Yönetmeliğini çıkarmış ve Avrupa Birliği Ülkelerinde uygulanmakta olan CE uygunluk işaratlemesi kapsamına almıştır. Ancak, yurdumuzda en yaygın yapı sistemi olan betonarmenin ana malzemesi durumundaki beton bu kapsam içine alınamamaktadır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bu durumu değerlendirerek kapsam dışında kalan beton ve diğer bazı malzemeleri ulusal düzeyde “G” uygunluk sistemi kapsamında ele almayı kararlaştırmış ve 06.12.2006 tarihinde “G Uygunluk” Tebliğini çıkarmıştır. Ancak, söz konusu tebliğ yayımınından bu güne kadar uzun bir süre geçmesine rağmen henüz uygulamaya sokulamamıştır. 

1999 yılından bu yana 9 yılın geçtiği bu süreçte yapılaşmanın artarak sürdüğü bilinmektedir. 2007 yılı verilerine göre Türkiye’de yıllık beton üretimi 74 milyon metreküpü aşmış ve bu miktar ile Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında İspanya ve İtalya’dan sonra en çok beton tüketen ülkeler sıralamasında 3. sıraya oturmuştur. Ancak üretilen betonun yarısından azı şu anda gönüllülük esasına dayalı bir uygulama ile Kalite Güvence Sistemi (KGS) tarafından denetlenmektedir. KGS’nin yaptığı denetimlerin belge iptali dışında herhangi bir yaptırımı bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle Türkiye’de 1999 yılından bu yana üretilen yaklaşık 350 milyon metreküp beton, Marmara depreminden önce üretilen betonlar gibi, üretim sürecini de kapsayan yasal ve zorunlu bir denetim sistemi içinde denetlenmemiştir. Kontrolsüz olarak her yıl milyonlarca metreküp standart dışı beton üretilmekte, bu betonlarla risk taşıyan konut vb. yapılar inşa edilmektedir. 

Betonarme yapıların depreme karşı davranışlarında betonun birinci derecede önemli olduğunun bilincinde olarak, yurdumuzda üretilen hazır betonun denetlenmesini gerçekleştirmek amacıyla çıkarılan “G Uygunluk” Tebliği’nin :

  1. Tüm üretim sürecini ve şantiyede habersiz ürün denetimini de kapsayacak şekilde,
  2. TÜRKAK tarafından hazır beton konusunda akredite edilmiş ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş “Onaylanmış Kuruluşlar” tarafından yapılmasını,
  3. G Belgesi olmayan hazır beton üreticilerinin standart dışı beton üretmelerinin engellenmesini sağlayacak şekilde, 

ivedilikle uygulamaya koyulması gerektiği inancındayız. G Uygunluk Tebliği’nin, hazır betonunun önemini göz önüne alarak kapsamı içindeki diğer malzemeleri beklemeden bir an önce uygulamaya koyulması gerektiği inancındayız. 

Kamuoyunun ve ilgililerin bilgisine saygı ile sunulur.

 

15.08.2008

 

Kurumlar: 

AGÜB (Agrega Üreticileri Birliği)

İNTES (Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası)

KÜB (Beton ve Harç Kimyasal Katkı Üreticileri Derneği)

TÇMB (Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği)

THBB (Türkiye Hazır Beton Birliği)

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

TMMOB Mimarlar Odası

TPB (Türkiye Prefabrik Birliği)

YÜF (Yapı Üreticileri Federasyonu)

 

Öğretim üyeleri: 

Prof.Dr.Fevziye AKÖZ                            Yıldız Teknik Üniversitesi  

Prof.Dr.Saim AKYÜZ                              İstanbul Teknik Üniversitesi  

Prof.Dr.Bülent BARADAN                     Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof.Dr.İlhan EREN                                 İstanbul Teknik Üniversitesi  

Prof.Dr.Turhan Y. ERDOĞAN                Ortadoğu Teknik üniversitesi

Prof.Dr.Şakir ERDOĞDU                        Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.Abdurrahman GÜNER                Namık Kemal Üniversitesi

Prof.Dr.Fahri ÖZBAYOĞLU                  Niğde Üniversitesi

Prof.Dr.Hulusi ÖZKUL                            İstanbul Teknik Üniversitesi  

Prof.Dr.Turan ÖZTURAN                       Boğaziçi Üniversitesi

Prof.Dr.Canan TAŞDEMİR                     İstanbul Teknik Üniversitesi  

Prof.Dr.Mehmet Ali TAŞDEMİR            İstanbul Teknik Üniversitesi  

Prof.Dr.Mustafa TOKYAY                      Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.Atiye TUĞRUL                           İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr.Fikret TÜRKER                          Akdeniz Üniversitesi

Prof.Asım YEĞİNOBALI                       Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

Doç. Dr. Yılmaz AKKAYA                     İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Selçuk TÜRKEL                       Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Özgür YAMAN                         Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hasan YILDIRIM            İstanbul Teknik Üniversitesi


Yukarı Çık